Praćenje terapije


Praćenje terapije pomaže da se dobije kompletna slika da se napravi plan, isprogramira vremenski raspored i faze odgovarajućeg programa VTO.

Jedna od inovativnih ideja Embryolaba je harmonična saradnja izmedju kliničkog i embriološkog osoblja. Pravim kombinovanjem ove dve discipline osigurava se najbolji rezultat.

Ginekolozi i embriolozi ispituju rezultate kojima raspolažu i dogovaraju se o terapiji koja će dati najbolji mogući rezultat. Svaki par, svaka žena i muškarac imaju direktnu komunikaciju sa ginekologom i embriologom, gde im se objašnjava detaljno kroz koju proceduru će proći i sve faze VTO.

Poštovanje prema snovima ljudi uslovljava poštovanje prema paru i detaljno objašnjenje i usmeravanje koje je neophodno kako bi željeni rezultat mogao biti postignut.