Λήψη Ορχικού Ιστού με τη Μέθοδο της Λεπτής Βελόνας (FNA)

Σε περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί αποφρακτική αζωοσπερμία, όπου η καλή λειτουργία της σπερματογένεσης είναι διαπιστωμένη ή σε περιπτώσεις όπου ο σύντροφος αδυνατεί να δώσει σπέρμα την ημέρα της ωοληψίας, υπάρχει η δυνατότητα συλλογής σπερματοζωαρίων απευθείας από τον όρχι.

Κατά τη διαδικασία αυτή, αφού χορηγηθεί στο σύντροφο ήπια νάρκωση (μέθη), λαμβάνεται με τη χρήση πολύ λεπτής βελόνας ορχικό παρέγχυμα μέσα στο οποίο ανιχνεύονται, με την βοήθεια μικροσκοπίου, σπερματοζωάρια.

Η ίδια μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις περιπτώσεις που το γενετικό υλικό των σπερματοζωαρίων παρουσιάζει μεγάλη συχνότητα θραυσμάτων (DFI).


ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ EMBRYOLAB;

  • Η μονάδα διαθέτει έμπειρους ουρολόγους/ ανδρολόγους για τη διαδικασία της λεπτής βελόνας
  • Η μέθοδος εφαρμόζεται στο Embryolab με μεγάλη αποτελεσματικότητα από το 2004iperoxi


10xronia


dorise_oaria