Η ποιότητα είναι μια αξία που διαρκώς εμπλουτίζεται και επιβεβαιώνεται σε κάθε λειτουργία ενός επιστημονικού οργανισμού κι αυτό αποτελεί ιδρυτική αρχή του Embryolab.

Στο πλαίσιο αυτό, το Embryolab πρωτοπορεί και πάλι! Eίναι η πρώτη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα και από τις ελάχιστες στην Ευρώπη  με διαπίστευση κατά το κλινικό πρότυπο ISO15189:2012 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για

  • την αξιολόγηση του δείκτη κατακερματισμού του γενετικού υλικού του σπέρματος Sperm DNA Fragmentation Index (SDF Index-Halo Sperm) και
  • των ορμονών αναπαραγωγής (LH, FSH, E2, Progesterone, Prolactin και b-hCG).

Το κλινικό ISO 15189:2012 είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρότυπο, το οποίο αφορά σε κλινικά εργαστήρια που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και προϋποθέσεις και επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των αναλύσεων που διενεργούνται στη Μονάδα. Η διαπίστευση κατά το πρότυπο αυτό έχει παγκόσμια εμβέλεια και αναγνώριση. Κάθε χώρα διαθέτει έναν συγκεκριμένο θεσμικό φορέα για την αξιολόγηση και διαπίστευση κατά το διεθνές αυτό πρότυπο. Στην Ελλάδα ο εθνικός αυτός φορέας είναι το Ε.ΣΥ.Δ.